தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் 2005 பதிவிறக்க
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் கட்டணம் பதிவிறக்க
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் மேல்முறையீடு பதிவிறக்க

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் 2005

பொதுத் தகவல் அலுவலர் நிர்வாக அலுவலர்,
தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியம்,
தபால் பெட்டி எண் 718, டி.எம்.எஸ். வளாகம்,
தேனாம்பேட்டை, சென்னை-600 006.
மேல்முறையீட்டு அலுவலர் செயலாளர்,
தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல வாரியம்,
தபால் பெட்டி எண் 718, டி.எம்.எஸ். வளாகம்,
தேனாம்பேட்டை, சென்னை-600 006