அ . நலத்திட்ட விண்ணப்ப படிவம்
I. கல்வி உதவித்தொகை பதிவிறக்க
II. திருமண உதவித்தொகை பதிவிறக்க
III. தொழிலாளர்கள் மூக்கு கண்ணாடி வாங்கியதற்கான தொகையை மீளப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பம் பதிவிறக்க
IV. கல்வி ஊக்கத்தொகை பதிவிறக்க
V. கணினி அடிப்படை பயிற்சிக்கான உதவித்தொகை பதிவிறக்க
VI. இயற்கை மரணம் மற்றும் ஈமச்சடங்கு உதவித்தொகை பதிவிறக்க
VII. விபத்து மரணம் உதவித்தொகை மற்றும் ஈமச்சடங்கு உதவித்தொகை பதிவிறக்க
VIII. மாணவர் பாடநூல் உதவித்தொகை பதிவிறக்க
IX. தொழிலாளர் நலமையத்திலுள்ள குழந்தைகள் காப்பகத்தில் சேர விண்ணப்பம் பதிவிறக்க
X. தொழிலாளர் நலமையத்தில் தையல் பயிற்சி வகுப்பில் சேர விண்ணப்பம் பதிவிறக்க
ஆ. படிவம் A - வாரியத்திற்கு செலுத்திம் தொழிலாளர் நல நிதி பங்கிற்கான விவரம்.. பதிவிறக்க
இ. படிவம் B - சம்பளப் பதிவேடு. பதிவிறக்க
ஈ. படிவம் C - அபராதம் மற்றும் கொடுபடாத் தொகைகள் குறித்த பதிவேடுகள். பதிவிறக்க